JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

BIDANG KUASA

 • MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
 • MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
 • MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH
 • BIDANGKUASA (GUGUSAN JENGKA)

BIDANG KUASA BAGI KES JENAYAH
Mempunyai bidangkuasa di seluruh Pahang, dalam bidangkuasa jenayahnya, membicarakan semua kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen ini atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1987 atau di bawah undang-undang bertulis lain yang memberi kepada Mahkamah Syariah bidangkuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukan di dalamnya.

BIDANG KUASA BAGI KES MAL
Mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan:-

 • Pertunangan, perkahwinan, penceraian atau perpisahan ( faraq );
 • Apa-apa pelupusan atau tuntutan terhadap harta yang timbul daripada perkara yang disebut dalam sub perenggan 1;
 • Nafkah tanggungan, kesahtarafan atau penjagaan kanak-kanak ( hadhanah );
 • Pembahagian atau tuntutan terhadap harta sepencarian;
 • Wasiat atau pemberian semasa hampir maut ( maradhul maut ) seseorang simati Islam;
 • Pemberian semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang mencukupi dengan wang atau nilai wang oleh seseorang Islam;
 • Wakaf atau nazar;
 • Menentukan waris dan membahagikan harta berwasiat atau tidak berwasiat orang Islam; dan
 • Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidangkuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

BIDANGKUASA RAYUAN TERHADAP KES-KES DARI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DALAM PERKARA KES JENAYAH:-
Kes akan dibawa oleh Pendakwa atau oleh orang yang telah sabit kesalahan dan rayuan ini bolehlah terhadap pembebasan, sabitan atau hukuman atau mana-mana satu daripada yang tersebut itu.

BIDANGKUASA RAYUAN TERHADAP KES-KES DARI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH ALAM PERKARA KES MAL:-

 • Oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu, jika jumlah yang dituntut itu tidak kurang daripada lima ratus ringgit ( RM500.00 ).
 • Dalam semua kes yang melibatkan apa-apa keputusan mengenai status peribadi oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu.
 • Dalam semua kes yang berkaitan dengan nafkah tanggungan, oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu : dengan syarat bahawa tiada suatu pun rayuan boleh dibuat terhadap keputusan yang telah dibuat dengan persetujuan.

DALAM KES-KES LAIN, JIKA MAHKAMAH TINGGI SYARIAH MEMBERI KEBENARAN MERAYU

Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa mengawasi secara am dan bidangkuasa menyemak ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah dan boleh sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak pihak atau orang yang berkepentingan pada mana-mana peringkat dalam sesuatu perkara atau prosiding sama ada Mal atau Jenayah dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah, meminta dan memeriksa mana-mana rekod dan boleh menjalankan mana-mana kuasa di bawah SubSeksyen (2) Seksyen 49 atau memberikan apa-apa arahan yang perlu disisi keadilan.

LOKASI DAERAH BIDANG KUASA NMAHKAMAH TINGGI

 1. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KUANTAN
  1. DAERAH KUATAN
  2. DAERAH PEKAN
  3. DAERAH ROMPIN
  4. MUADZAM SHAH
 2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH TEMERLOH
  1. DAERAH MARAN
  2. DAERAH TEMERLOH
  3. DAERAH BERA
  4. DAERAH JERANTUT
  5. CHENOR
 3. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH BENTONG
  1. DAERAH BENTONG
  2. DAERAH LIPIS
  3. DAERAH RAUB
  4. DAERAH CAMERON HIGHLANDS

BIDANG KUASA MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

 1. Mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidangkuasa asalnya.
 2. Apabila sesuatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan daripada mana-mana pihak memberi kebenaran untuk membuat keputusan mengenai apa-apa persoalan undang-undang yang menjadi kepentingan awam yang telah timbul dalam masa rayuan dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan.
 3. Apabila kebenaran telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan untuk dirujuk bagi keputusannya itu dan membuat apa-apa perintah yang Mahkamah Tinggi Syariah sepatutnya membuat, sebagaimana yang difikirkannya adil bagi menyelesaikan rayuan itu.

 

Kawasan Gugusan Felda Jengka dibahagikan dibawah 3 bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah iaitu MRS Maran, MRS Chenor dan MRS Jerantut. serta 2 bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah iaitu MTS Kuantan dan MTS Bentong carta ini akan memudahkan penduduk di kawasan yang berkenaan merujuk kawasan pembahagian bidang kuasa ini untuk melakukan sebarang urusan yang berkaitan dengan kawasan masing-masing. Bagi Kawasan-kawasan lain di dalam jajahan negeri pahang pembahgian bidang kuasa adalah tertakluk kepada daerah bermastautin.

MRS MARAN / MTS TEMERLOH

  1. BANDAR JENGKA
  2. JENGKA 1
  3. JENGKA 2
  4. JENGKA 3
  5. JENGKA 4
  6. JENGKA 5
  7. JENGKA 10
  8. JENGKA 11
  9. JENGKA 14
  10. JENGKA 15
  11. JENGKA 16

MRS CHENOR / MTS TEMERLOH

  1. JENGKA 6
  2. JENGKA 7
  3. JENGKA 17
  4. JENGKA 18
  5. JENGKA 19
  6. JENGKA 20
  7. JENGKA 22
  8. JENGKA 23

MRS JERANTUT / MTS TEMERLOH

  1. JENGKA 8
  2. JENGKA 9
  3. JENGKA 12
  4. JENGKA 13
  5. JENGKA 21
  6. JENGKA 24
  7. JENGKA 25
TERJEMAH »