JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PENAFIAN

Dasar polisi ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui laman web Jabatan Kehakiman Syariah Pahang di https://jksp.pahang.gov.my.

PENAFIAN

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam portal ini, tiada waranti, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Pahang ataupun Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi.Jabatan Kehakiman Syariah Pahang dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.